Samantha “Sam” Carter

(Amanda Tapping — Stargate SG-1)